Category Archives: ทัวร์ภาคกลาง

ทัวร์อยุธยา พระราชวังบางปะอิน วัดมหาธาตุ (ไปรถ-กลับเรือ)

ทัวร์นี้จะนำท่านชมเมืองมรดกโลก อยุธยา ชมพระราชวังฤดูร้อน วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ ล่องเรือรับประทานอาหารกลางวัน และล่องเรือกลับกรุงเทพ