ทัวร์ไหว้พระ9 วัดอยุธยา ตลาดน้ำอโยธยา 1 วัน (รถตู้)

ทัวร์อยุธยาไหว้พระ9วัด

(Code : TC061) ทัวร์ไหว้พระ จ.พระนครศรีอยุธยา แวะท่องเที่ยวตลาดน้ำอโยธยา 1 วัน (รถตู้)

ไหว้พระ 9 วัดอยุธยา เที่ยวตลาดน้ำอโยธยา ท่านจะได้ไปไหว้พระทั้งหมด 8 วัด ได้แก่ วัดท่าการ้อง วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดเชิงท่า วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร วัดธรรมิกราช วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร และ 1 วิหาร คือ วิหารพระมงคลบพิตร
รายละเอียดอัตราค่าบริการ : ราคาขึ้นอยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 1,290 บาท (ราคาเริ่มต้น)
 • เด็ก *อายุต่ำกว่า 4-11 ปี ราคาท่านละ 1,290 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 1,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

อัตรานี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำไป

 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 1,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

 1. รถโค้ช – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 2. รถตู้ 10 ที่นั่ง – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 3. รถตู้ 13 ที่นั่ง – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

แผนการเดินทางโปรแกรมไหว้พระ 9 วัด อยุธยา และเที่ยวตลาดน้ำอโยธยา

สถานที่ท่องเที่ยวของวันนี้ได้แก่ วัดท่าการ้อง วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดเชิงท่า วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร วัดธรรมิกราช วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร วิหารพระมงคลบพิตร และตลาดน้ำอโยธยา

06.30 น. จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 หรือสถานที่นัดพบอื่นกรณีจองเป็นหมู่คณะ ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIPรุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. พระนครศรีอยุธยา
07.00 น. ออกเดินทาง หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
08.00 น. เดินทางถึง จ.พระนครศรีอยุธยา
อิสระอาหารเช้า @ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง หลังอิ่มหนำสำราญ ได้เวลาเริ่มต้นนับ 1 ที่วัดแรก

วัดท่าการ้อง (1) เป็นวัดที่ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่ และศักสิทธิ์ มีประชาชนเคารพนับถือมาก กราบหลวงพ่อยิ้ม ซื้อที่ดินตารางวาละ 1 บาท

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (2) นำท่านกราบหลวงปู่เทียม พร้อมกราบพระประธานในพระอุโบสถ มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ซึ่งมีความประณีตงดงามมาก และชมพระปรางค์องค์ประธานของวัด

วัดเชิงท่า (3) ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตาก และรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้

วัดหน้าพระเมรุ (4) นมัสการ พระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ หรือ หลวงพ่อขาว อายุประมาณ 500 กว่าปี หลวงพ่อคันธารราฐ อายุ 3,000 กว่าปี เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุง

วัดธรรมิกราช (5) เข้าสักการะ พระนอนพระเจดีย์สิงล้อม และชมวิหารหลวง พิเศษ !!!!โดยการพาท่านเดินทางไปยัง วัดพระงาม(วัดร้าง) ชม ซุ้มประตูแหงกาลเวลา ซึ่งเป็น ซุ้มประตูที่ถูกโอบล้อมด้วยต้นโพธิ์ เสมือนประหนึ่งว่า หากเดินผ่านซุ้มประตูไปแล้วจะสามารถทะลุไปยังอีกมิติหนึ่งได้

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน @ ตลาดน้ำอโยธยาเป็นที่เที่ยวที่ผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม และมีความเป็นพระนครศรีอยุธยาอยู่ เนื่องจากอยู่ใกล้โบราณสถานวัดมเหยงค์
ช่วงบ่าย นำท่านไปอีกหลายสถานที่ ดังต่อไปนี้

วัดพนัญเชิง (6) นำท่านเข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนายก) และขอพรเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และให้อาหารปลาริมแม่น้ำป่าสัก

วัดใหญ่ชัยมงคล (7) นำท่านเข้ากราบ พระพุทธชัยมงคล พร้อมชมภาพเขียนจิตรกรรม ภาพยุทธหัตถีสวยงาม ชมเจดีย์ชัยมงคล และนมัสการพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร (8) กราบหลวงพ่อทอง เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมชมความสวยงามภาพวาดประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วิหารพระมงคลบพิตร (9) นมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด และเลือกซื้อสินค้าของชาวบ้าน
นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ 20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ

ถ้าท่านต้องการไปเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม ไหว้พระ 9 วัดอยุธยา เที่ยวตลาดน้ำอโยธยา นั้นท่านสามารถเข้าไปชมโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ ในโซนภาคกลางได้ที่นี่ ทัวร์ภาคกลาง

แผนที่บริษัท | ติดต่อสอบถาม

จองทัวร์

กรอกข้อมูลแล้วส่ง จะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด