ทัวร์อยุธยา พระราชวังบางปะอิน วัดมหาธาตุ (ไปรถ-กลับเรือ)

(Code : CT001) ทัวร์อยุธยา พระราชวังบางปะอิน วัดมหาธาตุ
(ทัวร์เต็มวัน ไปรถบัสปรับอากาศ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล)
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ราคาท่านละ 1,700 บาท

อยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรสยาม และเป็นเมืองท่าการค้าระหว่างประเทศที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ปี พศ. 1893 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2310 ซึ่งเสียกรุงให้แก่พม่า ปัจจุบันซากปรักหักพังของเมืองเก่านี้กลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา(ขึ้นทะเบียนเมืองมรดก) เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีทั้งพระราชวัง วัด อาราม และรูปปั้น

โดยทัวร์นี้จะนำท่านออกเดินทางจากกรุงเทพฯโดยรถบัส แวะที่พระราชวังบางปะอิน พระราชวังโบราณในสมัยอยุธยา สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปราสาททอง และใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนสำหรับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งเสียกรุง หลังจากเสียกรุงก็ถูกปล่อยให้รกร้าง จนกระทั่งมีการบูรณะพระราชวังในสมัยรัชกาลที่ 4 และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้สร้างพระที่นั่ง พระตำหนัก และตำหนักต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับ รับรองพระราชอาคันตุกะ และพระราชทานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเมืองมรดกโลก จ.อยุธยา ชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เที่ยวชมวัดมหาธาตุซึ่งเป็นพระอารามหลวง สร้างในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.1917 และมาแล้วเสร็จในสมัยสมเด็จพระราเมศวร และโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อ พ.ศ.1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลของปรางค์ขอมปนอยู่ ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลงแต่ที่เสริมใหม่ตอนบนเป็นอิฐถือปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น จึงเป็นที่น่าเสียดายเพราะมีหลักฐานว่าเป็นปรางค์ที่มีขนาดใหญ่มากและก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงามมากเมื่อ พ.ศ. 2499 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้ พบของโบราณหลายชิ้นที่สำคัญ คือ ผอบศิลา ภายในมีสถูปซ้อนกัน 7 ชั้น แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ดำ ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมน และทองคำ ชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและครื่องประดับอันมีค่า ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุนำไปประดิษฐานไว้ที่พิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สิ่งที่น่าสนใจในวัดอีกอย่างคือ เศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ปกคลุมเข้าใจว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุมมีความงดงามแปลกตา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา และเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จุดที่น่าสนใจของวัดพระศรีสรรเพชญ์คือ เจดีย์ทรงลังกา จำนวน 3 องค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของวัด

วิหารพระมงคลบพิตร ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และสูง 12.45 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ระหว่างปี พ.ศ.1991-2145 หลังจากนั้นจะนำท่านไปลงเรือที่ท่าเรือวัดช่องลมและรับประทานอาหารเที่ยง พร้อมล่องเรือชมวิวสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากลับกรุงเทพมหานคร

Bang Pa-In Summer Palace

ไฮไลท์สำหรับทัวร์อยุธยา พระราชวังบางปะอิน วัดมหาธาตุ

  • ทริป 1 วัน เดินทางจากกรุงเทพไปอยุธยาเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรสยาม (จอยทัวร์)
  • ชมพระราชวังบางปะอิน พระราชวังฤดูร้อน
  • ชมอยุธยาเมืองมรดกโลก มีทั้งวัง และวัดเก่าแก่ เช่น วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารวัดมงคลบพิตร
  • ล่องเรือรับประทานเที่ยง ชมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ไกด์สื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • เดินทางด้วยรถและเรือปรับอากาศ

นโยบายเกี่ยวกับเด็ก

  • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีฟรี
  • สำหรับเด็กอายุ 4-10 ปี ค่าบริการ 1,200 บาท/ท่าน
  • สำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการเท่ากับผู้ใหญ่
Wat Mahatad

สถานที่ออกเดินทางไป-กลับ
ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพ (River City Bangkok) แผนที่ : https://goo.gl/maps/8aodUZq74YN2

ราคาแพ็กเกจไป-กลับรวม
– อาหารกลางวัน
– เดินทางกลับทางเรือ
– ไกด์ทัวร์
– ค่าเข้าสถานที่ทั้งหมด

ราคาแพ็กเกจไม่รวม
– ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์อยุธยา พระราชวังบางปะอิน วัดมหาธาตุ เวลา 07:30 – 16.00 น.

Map Ayutthya Full Day Tour

ทัวร์อยุธยา เต็มวัน (ไปรถ-กลับเรือ)
06:00 – 07:15 ลงทะเบียนหน้าศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ บริเวณหน้า Top Suppermarket

ช่วงเช้า ออกเดินทางโดยรถบัส :

07:30 ออกเดินทางจากกรุงเทพโดยรถบัสปรับอากาศ พร้อมไกด์ สื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

09:00 ไกด์นำท่าน ชมพระราชวังบางปะอินที่สวยงาม ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชวังที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมทั้งไทย จีน และโกธิค

10:30 ถึงอยุธยาเมืองมรดกโลกและเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย
ชมวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา และชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม
ชมวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์

ช่วงบ่าย เดินทางโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

13:00 ถึงท่าเรือวัดช่องลม(จ.นนทบุรี) นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบาย และบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงท่าเรือริเวอร์ ซิตี้กรุงเทพฯ

15:00-16.00 บริการอาหารว่าง และถึงท่าเรือริเวอร์ ซิตี้กรุงเทพฯ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสนุกสนานและประทับใจ ในการเดินทางท่องเที่ยวกับรีวอร์ดไลฟ์

ถ้าต้องการทัวร์อื่นๆ สามารถเลือกได้จากหน้า ทัวร์ในประเทศไทย

Wat Lokayasutharam

สถานที่ : ท่าเรือ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ซ.เจริญกรุง 24 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
แผนที่ : https://goo.gl/maps/bA4qvNKyLTmQUFoe8

ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด